Všeobecné obchodné podmienky NORTHFINDER a.s. pre veľkoobchodný predaj

Článok. I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1) Spoločnosť NORTHFINDER a.s., so sídlom Levická 7, 949 01 Nitra IČO: 35 933 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10297/N (ďalej len ako „NORTHFINDER“ alebo „Spoločnosť“) je výhradným distribútorom produktov značky Northfinder, ktoré tvorí najmä oblečenie, obuv, športové vybavenie a doplnky (ďalej len ako „tovar“).

2) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné a záväzné pre všetky kúpne zmluvy, objednávky, ktoré budú uzavreté medzi NORTHFINDER ako predávajúcim (ďalej len ako „Predávajúci“) a fyzickou alebo právnickou osobou, ako Kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“ alebo „zákazník“), na dodávku tovaru. (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

3) VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.b2b.northfinder.com.

4) Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného Kupujúcim.

5) Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar jedným zo spôsobov uvedených v týchto VOP.

6) Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho.

7) B2B systém znamená interný systém Predávajúceho, ktorý obsahuje užívateľské kontá zákazníkov Predávajúceho. Prihlasovacie údaje do B2B systému obdrží Kupujúci formou e-mailu po zaslaní objednávky, resp. po jej zaregistrovaní v systéme B2B, ak objednávka bola urobená iným spôsobom ako elektronicky prostredníctvom B2B systému. Systém B2B obsahuje zoznam tovaru, konkrétnych cien tovaru, ktoré zohľadňujú a aj prípadne poskytované zľavy Kupujúcemu (ďalej len ako „osobitný cenník“), objednávok Kupujúceho, kredit limit Kupujúceho, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa objednaného tovaru a obchodnej spolupráce medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len ako „systém B2B“).

8) Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi Kupujúcim a Predávajúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).

9) Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

NORTHFINDER a.s.

Levická 7, 949 01 Nitra

Tel. číslo: 037/6537378

E-mail: infosk@northfinder.com


Článok II.

Predsezónna objednávka

1) Predávajúci pravidelne uskutočňuje tzv. kontraktačné dni, počas ktorých ponúka svoj tovar potenciálnym zákazníkom. Počas kontraktačných dní Predávajúci sprístupňuje zákazníkom vzorky, katalóg a cenník produktov Northfinder, na základe čoho si môžu zákazníci predbežne objednať tovar vo forme „predsezónnej objednávky“.

2) Zákazník môže počas kontraktačných dní urobiť predsezónnu objednávku tovaru prostredníctvom formulára poskytnutého Predávajúcim a podpísaného Kupujúcim priamo na mieste konania kontraktačných dní alebo neskôr v inej forme (e-mailom, poštou, faxom).

3) Predávajúci zaregistruje predsezónnu objednávku do systému B2B. Po zaregistrovaní predsezónnej objednávky, Predávajúci informuje Kupujúceho o prijatí objednávky formou e-mailu. E-mail, ktorým Predávajúci informuje Kupujúceho o prijatí objednávky sa nepovažuje za jej schválenie.

4) Predávajúci po prijatí predsezónnej objednávky zhodnotí, či je objednávku schopný vybaviť a zašle Kupujúcemu e-mail o schválení, resp. neschválení predsezónnej objednávky. Predsezónna objednávka je pre Predávajúceho záväzná až jej schválením Predávajúcim, o čom je Kupujúci informovaný e-mailom podľa prvej vety.

5) Kupujúci je oprávnený zrušiť predsezónnu objednávku kedykoľvek pred jej schválením Predávajúcim, a to aj bez udania dôvodu. Po schválení predsezónnej objednávky Predávajúcim nie je Kupujúci oprávnený zrušiť túto objednávku.

 

Článok III.

Objednávka

1) Objednávku tovaru môže Kupujúci uskutočniť v niekoľkých formách, a to:

A) elektronicky prostredníctvom systému B2B;

B) iným spôsobom, a to:

- e-mailom,

- písomne, doručením na adresu sídla Predávajúceho,

- faxom, zaslaním na faxové číslo Predávajúceho,

- priamo u obchodného zástupcu Predávajúceho.

Objednávka zrealizovaná prostredníctvom systému B2B sa považuje za záväznú už jej zaslaním Kupujúcim Predávajúcemu. Kupujúci nemôže zaslanú objednávku zmeniť ani zrušiť. Predávajúci potvrdí prijatie záväznej objednávky formou e-mailu, ktorý okrem iného obsahuje platobné údaje Predávajúceho, uvedené taktiež v systéme B2B.

Článok IV.

Kúpna zmluva

1) Kúpa tovaru distribuovaného Spoločnosťou sa realizuje na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

2) Kúpna zmluva podľa bodu 1tohto článku sa uzatvára na základe objednávky Kupujúceho uskutočnenej jedným zo spôsobov uvedených v článku II a III. Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar, previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar či služby.

3) Kúpna zmluva vzniká na základe objednávky urobenej Kupujúcim a prijatím Predávajúcim, Prijatie objednávky (schválenie predsezónnej objednávky) je považované za súhlas s jej obsahom. Ak nemôže Predávajúci objednávku prijať v plnom rozsahu, potvrdí ju protinávrhom podľa svojich skladových a dodacích možností. Tento protinávrh je konečný a kúpna zmluva je platná, ak nezruší Kupujúci objednávku v lehote 48 hodín od zaslania protinávrhu Predávajúceho.

4) Predávajúci s Kupujúcim môže uzatvoriť rámcovú kúpnu zmluvu, v ktorej môžu byť podmienky predaja tovaru upravené odchylne od podmienok stanovených v týchto VOP. V danom prípade má prednosť osobitná úprava v rámcovej kúpnej zmluve.

Článok V.

Kúpna cena a platobné podmienky

1) Kúpna cena tovaru je určená na základe platného cenníka Predávajúceho, ktorý je súčasťou ponuku predloženej Kupujúcemu a/alebo je prístupný v rámci B2B systému.

2) Súčasťou kúpnej ceny, ak nie je dohodnuté inak, nie sú náklady na dopravu do miesta určeného Kupujúcim. Podrobnosti o cene dopravy tovaru Kupujúcemu budú uvedené v konkrétnej objednávke tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť bezplatnú dopravu tovaru do miesta určeného Kupujúcim na základe vlastného uváženia.

3) Kúpnu cenu uvedenú pre konkrétny tovar v aktuálnom cenníku Predávajúceho je možné zmeniť, resp. znížiť len písomnou dohodu medzi Zmluvnými stranami, a to ešte pred objednaním tovaru. Kúpna cena sa tak môže zmeniť, resp. znížiť len na základe písomného súhlasu Predávajúceho.

4) Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu individuálnu percentuálnu zľavu z kúpenej ceny konkrétneho tovaru uvedenej v platnom cenníku. Zákaznícku zľavu podľa prvej vety určuje Predávajúci podľa svojho uváženia vychádzajúc z viacerých kritérií. Zľava podľa prvej vety sa aplikuje na konkrétne tovary s výnimkou už zľavnených tovarov. Kupujúci má vo svojom užívateľskom konte v systéme B2B uvedené osobitné ceny všetkých ponúkaných tovarov, ktoré zohľadňujú aj prípadne zľavy, ktoré Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu podľa prvej vety (ďalej len ako „osobitný cenník“).

5) Formy úhrady kúpnej ceny sú stanovené nasledovne:

- Platba vopred (platba vopred prevodom na účet Predávajúceho uvedený v systéme B2B alebo v e-maile, ktorý potvrdzuje prijatie objednávky) na základe objednávky Kupujúceho. Platba Kupujúceho je považovaná za zaplatenú až v okamihu pripísania čiastky uvedenej na objednávke na účet Predávajúceho. Potom je tovar uvoľnený zo skladu.

- Platba na faktúru so splatnosťou uvedenou na faktúre ako aj v užívateľskom konte Predávajúceho v systéme B2B. Faktúra je považovaná za uhradenú až pripísaním fakturovanej čiastky na bežný účet Predávajúceho.

6) Predávajúci doručí Kupujúcemu faktúru e-mailom pri dodaní tovaru a 2x poštou. Kupujúci je povinný zaslať na adresu Predávajúceho jedno vyhotovenie faktúry s pečiatkou a podpisom Kupujúceho, a to do 30 dní od jej doručenia.

7) Pre prípad, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu skôr ako v lehote splatnosti. Predávajúci môže Kupujúcemu poskytnúť bonus vo forme zľavy z celkovej hodnoty objednávky, ktorý bude realizovaný vo forme dobropisu v prospech Kupujúceho.

8) Kupujúci je povinný upozorniť Predávajúceho o predčasnej platbe do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry, a to emailom ( accounting@northfinder.com ), ktorého prílohu tvorí bankou potvrdený príkaz k úhrade alebo výpisu z účtu Kupujúceho.

9) Realizáciu poskytnutého bonusu uskutoční Predávajúci vrátením príslušnej sumy na účet Kupujúceho.

10) Na základe uzatvoreného poistenia je maximálna tolerovaná doba uhradenia pohľadávky po splatnosti faktúry poisťovňou 30 dní.

11) V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek fakturovanej čiastky je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu úroku z omeškania vo 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania až do úplného uhradenia dlžnej čiastky.

12) Kupujúci nie je z titulu prípadných nárokov zo zodpovednosti za vady, nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov voči Predávajúcemu oprávnený zadržiavať platby. Nie je tiež oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho započítať svoje vlastné pohľadávky alebo pohľadávky postúpené tretími osobami proti pohľadávkam Predávajúceho. Ak nastanú pochybnosti o termíne doručenia faktúry Kupujúcemu (ak nedostane Kupujúci faktúru, dôjde k jej strate a pod.) platí, že zálohová faktúra bola doručená pri potvrdení objednávky Predávajúcim alebo podpisom kúpnej zmluvy, doplatková faktúra pri podpise dodacieho listu alebo preberacieho protokolu. Kupujúci môže požiadať o vystavenie odpisu daňového dokladu, táto skutočnosť však nemá odkladný účinok voči splatnosti faktúry, ak nie je písomne dohodnuté inak.

13) V prípade, že Kupujúci neuhradí faktúru Predávajúcemu za dodaný tovar do uvedeného termínu v bode 5. tohto článku, nahlási túto skutočnosť Predávajúci poisťovni a neuhradenie pohľadávky sa tým stáva poistnou udalosťou s plnením poisťovne. Zároveň nastane prechod všetkých práv vyplývajúcich z neuhradenia pohľadávky Kupujúcim (poistnej udalosti) v zmysle platnej legislatívy z Predávajúceho na poisťovňu.

14) Po nahlásení neuhradenia pohľadávky zo strany Kupujúceho ako poistnej udalosti Predávajúcim, môže byť splatnosť faktúry, prípadne úhrada v postupných splátkach alebo iný spôsob uspokojenia pohľadávky Kupujúcim dohodnutá Kupujúcim len s uvedenou poisťovňou.

15) Jednotlivé faktúry, na ktoré sa poistenie vzťahuje, budú označené pečiatkou poisťovne.

 

Článok VI.

Kredit Limit

1) Každý zákazník Predávajúceho má v internom systéme Predávajúceho určený tzv. „kredit limit“. Kredit limit predstavuje maximálnu výšku sumy neuhradených záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu, napriek existencii ktorých môže byť Kupujúcemu dodaný objednaný tovar.

2) Kredit limit stanovuje Predávajúci na základe svojho uváženia vychádzajúc najmä z plnenia predchádzajúcich záväzkov zákazníka, ako aj iných parametrov stanovených Predávajúcim.

3) Výška kredit limitu Kupujúceho odsúhlasená Predávajúcim je uvedená v užívateľskom konte Kupujúceho v systéme B2B. Pokiaľ súčet pohľadávok Predávajúceho voči Kupujúcemu dosiahne výšku kredit limitu, Predávajúci nedodá Kupujúcemu ďalší tovar na základe objednávky Kupujúceho. Ak Kupujúci včas úplne alebo čiastočne uhradí svoje dlžné pohľadávky, Predávajúci môže znovu Kupujúcemu dodať tovar na základe objednávky, ale len do výšky kredit limitu.

4) Kredit limit Kupujúceho sa môže meniť na základe uváženia Predávajúceho. Predávajúci informuje o zmene kredit limitu Kupujúceho formou e-mailu bezodkladne, ako k nej dôjde.

5) Ak si Kupujúci objedná tovar, ktorého celková hodnota prevyšuje schválený kredit limit Kupujúceho, môže Kupujúci písomnou formou požiadať Predávajúceho o zvýšenie kredit limitu.

6) Predávajúci prehodnotí žiadosť o zvýšenie kredit limitu Kupujúceho na základe platobnej disciplíny Kupujúceho, a taktiež preverí poistné krytie od poisťovne Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 833 991, registrovanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 1511/B, v ktorej je Predávajúci poistený (ďalej len ako „poisťovňa“). Predávajúci písomnou formou oznámi Kupujúcemu schválenie alebo zamietnutie jeho žiadosti o zvýšenie kredit limitu.

7) Ak sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením faktúry viac ako 30 dní po splatnosti alebo ak celková výška nevyplatených dlhov zákazníka presiahne jeho kredit limit, dodanie tovaru Kupujúcemu bude pozastavené, a to na dobu 15 dní, v ktorej je Kupujúci povinný uhradiť pohľadávku Predávajúceho presahujúcu jeho kredit limit. Ak dôjde k situácii podľa prvej vety, Kupujúcemu nebude môcť objednať si ďalší tovar, a to až dovtedy kým nedôjde k uhradeniu všetkých dlžných pohľadávok zo strany Kupujúceho.

8) Ak je dodanie objednávky pozastavené z dôvodu, že Kupujúci neuhradil pohľadávky po splatnosti, alebo ak výška objednávky presahuje kredit limit Kupujúceho a ak k úhrade alebo doplneniu kredit limitu nedôjde ani v dodatočnej 15-dňovej lehote, je Predávajúci oprávnený ponúknuť tovar na predaj iným zákazníkom. Kupujúci v takom prípade nemá nárok na náhradu akejkoľvek škody, ktorá mu v tejto súvislosti vznikla.

9) V prípade, že kredit limit Kupujúceho nedosahuje výšku zaslanej objednávky tovaru, môže Kupujúci uhradiť objednaný tovar už na základe objednávky, čiže pred doručením faktúry, čím uvoľní svoj kredit limit a tovar bude vyexpedovaný ihneď ako bude pripísaná kúpna cena tovaru na účet Predávajúceho.

 

Článok VII.

Poistenie

1) Predávajúci informuje Kupujúceho, že Predávajúci má uzatvorené poistenie všetkých voči neuhradeniu záväzkov (poistenie pohľadávok) v poisťovni podľa bodu 6 článku VI.

2) Na základe uzatvoreného poistenia je maximálna tolerovaná doba po splatnosti faktúry poisťovňou 30 dní.

3) V prípade, že Kupujúci neuhradí faktúru Predávajúcemu za dodaný tovar do uvedeného termínu v bode 2. tohto článku, nahlási túto skutočnosť Predávajúci poisťovni a neuhradenie pohľadávky sa tým stáva poistnou udalosťou. Zároveň nastane prechod všetkých práv vyplývajúcich z pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu (poistnej udalosti) v zmysle platnej legislatívy, z Predávajúceho na poisťovňu.

4) Po nahlásení poistnej udalosti Predávajúcim môže byť splatnosť faktúry, prípadne úhrada v postupných splátkach alebo iný spôsob uspokojenia pohľadávky Kupujúcim, dohodnutá Kupujúcim len s uvedenou poisťovňou.

5) Jednotlivé faktúry, na ktoré sa poistenie vzťahuje, budú označené pečiatkou poisťovne.

6) V prípade, že nahlási poistnú udalosť podľa bodu 3 tohto článku poisťovni, kredit limit Kupujúceho klesne na nulu, to znamená, že Kupujúci je povinný uhradiť objednaný tovar vopred - najneskôr pri jeho dodaní. K obnoveniu poskytovania kredit limitu Kupujúceho môže dôjsť až po 2 rokoch od nahlásenia poistnej udalosti príslušnej poisťovni.

 

Článok VIII.

Predajná cena

1) Predávajúci je oprávnený odporučiť maloobchodnú cenu, za ktorú by mal Kupujúci ďalej predávať tovar konečným zákazníkom. Predmetné cenové odporučenie nie je pre Kupujúceho v žiadnom prípade záväzné, pričom v prípade jeho nerešpektovania nevznikajú Predávajúcemu voči Kupujúcemu žiadne nároky, a naopak, v prípade jeho rešpektovania Kupujúcemu voči Predávajúcemu nevznikajú žiadne nároky alebo výhody.

2) Odporúčaná predajná cena je uvedená maloobchodnom cenníku Predávajúceho, v ktorom uvádza Predávajúci doporučené maloobchodné ceny dodaného tovaru, ako i informácia Predávajúceho o cenovej stratégii značky NORTHFINDER. Maloobchodný cenník sprístupní Predávajúci Kupujúcemu.

3) Predávajúci odporúča Kupujúcemu dodržiavať maloobchodné ceny s toleranciou + - 10% tak, aby Kupujúci získal maržu (zisk), ktorú Predávajúci nastavil v maloobchodných cenách.

4) Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby výpredajové akcie začali v jednotlivých sezónach vždy takto: na zimný tovar sa budú konať vždy po 31.12. a na jarný a letný tovar po 30.6. Výšku zľavy si určí Kupujúci sám.

 

Článok IX.

Dodacie podmienky

1) Expedičné - dodacie termíny pre Kupujúceho sa riadia dátumom vstupu tovaru do skladu Predávajúceho. Tovar naskladnený do skladov Predávajúceho bude čo najrýchlejšie vyexpedovaný Kupujúcemu.

2) Ak Kupujúci nemá nedoplatky na faktúrach po splatnosti a/alebo nemá vyčerpaný kredit limit, závisí dodacia doba tovaru od toho, či sa predmetný tovar nachádza na sklade Predávajúceho (ďalej len ako „tovar na sklade“) alebo či má byť ešte len dodaný do skladu Predávajúceho (ďalej len ako „tovar na ceste“). Na základe toho je dodacia doba tovaru rozdelená nasledovne:

 

Tovar na sklade – dodacia doba je maximálne 10 dní od prijatia objednávky

Tovar na ceste – dodanie tovaru prebieha v niekoľkých fázach, nasledovne:

Letný tovar

1. Fáza od 15.02. do 20.03. – jarná časť: bundy, nohavice, mikiny, vesty

2. Fáza od 25.03. do 30.04. – letná časť: tričká, bermudy, tenké produkty

 

Zimný tovar

1. Fáza od 15.07. do 30.09. – jesenná časť: jesenné a celoročné nohavice, jesenné alebo zateplené tenké bundy, bundy SP, OR, SII

2. Fáza od 15.09. do 15.11. – lyžiarske nohavice a bundy.

 

Vyššie uvedené dodacie lehoty sa aplikujú, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak.

3) Predávajúci si vyhradzuje právo dodávať tovar Kupujúcemu nasledovnými spôsobmi:

- zásielkovou – kuriérskou službou

- iným spôsobom písomne dohodnutým medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

4) Kupujúci je povinný objednaný tovar odobrať v dohodnutom termíne dodania (dohodnutej a Predávajúcim potvrdenej dodacej lehote). Ak si Kupujúci neodoberie tovar najneskôr do 3 pracovných dní po dohodnutom termíne dodania, je povinný uhradiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny neodobratého tovaru za každý začatý deň omeškania s odberom (vyzdvihnutím) tovaru až do úplného vyzdvihnutia objednaného tovaru. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho účtovať Kupujúcemu skladné, či prípadne vzniknutú škodu alebo ušlý zisk.

5) Povinnosť Predávajúceho dodať tovar je splnená okamihom, keď Predávajúci v súlade s dopravnými dispozíciami odovzdá tovar prepravcovi na prepravu do miesta určenia alebo umožní Kupujúcemu alebo tretej osobe splnomocnenej Kupujúcim nakladať s tovarom. Ak bude dohodnuté ako miesto určenia sklad alebo prevádzka Predávajúceho, platí, že Kupujúci alebo ním splnomocnená tretia osoba prevezme tovar v sklade alebo prevádzke Predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v nadväznosti na dohodnutý spôsob dodania, a to v okamihu, keď je tovar odovzdaný dopravcovi na prepravu Kupujúcemu alebo v okamihu, kedy je Kupujúcemu alebo tretej oprávnenej osobe splnomocnenej Kupujúcim umožnené s tovarom nakladať.

6) Predávajúci bude dodávať tovar v obvyklom obale zodpovedajúcom druhu tovaru (ochranné fólie, škatule, identifikačné a viazacie pásky a pod), umožňujúce bezpečnú prepravu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

7) Tovar je dodávaný s dokladmi, ktoré sa k tovaru vzťahujú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu spolu s dodaným tovarom 2x dodací list (ktorého súčasťou je faktúra), 2x baliaci list z toho vždy jedno vyhotovenie z každého dokladu zostáva Kupujúcemu a 1 vyhotovenie z každého dokladu je Kupujúci povinný potvrdiť pečiatkou, svojim podpisom a poslať v priloženej obálke na adresu Predávajúceho.

8) Predávajúci splní riadne svoj záväzok dodať tovar, tzn. že tovar bude Predávajúcim odovzdaný a Kupujúcim prevzatý na základe zhodných vyhlásení strán urobených v dodacom liste.

9) Možnosti doručenia tovaru Kupujúcemu na území Slovenskej republiky:

- Predávajúci odovzdá tovar dopravcovi - prepravnej firme k doprave na miesto určenia podľa dopravných dispozícií Kupujúceho uvedených v objednávke Kupujúceho. Skutočné náklady na prepravu sú vyúčtované Kupujúcemu.

10) Náklady na prepravu tovaru pri vývoze do zahraničia nie sú súčasťou kúpnej ceny tovaru. Skutočné náklady na prepravu sú vyúčtované Kupujúcemu podľa cenníka dopravcu a Kupujúci je povinný tieto náklady na základe vystavenej faktúry uhradiť. Spôsob a cena dopravy je individuálna.

11) Dodanie menšieho množstva tovaru ako bolo dohodnuté a objednané nie je dôvodom k neprevzatiu dodávky tovaru a ani neoprávňuje Kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Dohodnutá tzv. množstevná tolerancia je –5%.

 

Článok X.

Vyhlásenia Zmluvných strán

1) Predávajúci zodpovedá za to, že pri každom dodaní tovaru budú dodržané:

a/ bezpečnostné a hygienické normy stanovené právnymi predpismi Európskej Únie,

b/ tovar bude obsahovať slovenský, alebo český návod na použitie a ošetrenie tovaru.

2) Tovar textilného charakteru bude obsahovať medzinárodne používané symboly na ošetrenie a údržbu tovaru.

 

Článok XI.

Zodpovednosť sa za vady, okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1) Zodpovednosť za vady, reklamácie – Kupujúci je povinný ihneď pri prevzatí bez zbytočného odkladu prezrieť tovar (po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa článku VI. Ods.

3).Vady, ktoré sú zistiteľné hneď pri obhliadke tovaru na mieste doručenia, uplatní Kupujúci u Predávajúceho ihneď. Ostatné vady, ktoré je možné zistiť až v sklade alebo pri predaji, je Kupujúci povinný reklamovať u Predávajúceho písomne v termíne do 15 dní od dodania a prevzatia tovaru.

2) Chybou tovaru sa rozumie odchýlka od množstva (viac ako 5%), druhu alebo kvalitatívnych podmienok tovaru alebo jeho časti stanovených zmluvou alebo technickými normami, resp. inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3) Kvantitatívne vady alebo zámenu tovaru je povinný Kupujúci uplatniť u Predávajúceho ihneď pri preberaní tovaru a to písomnou formou v dodacom liste. Na neskôr uplatnené vady tovaru nebude braný ohľad. Predávajúci vybavuje riadne uplatnenú a oprávnenú reklamáciu prioritne dodaním chýbajúceho tovaru, výmenou tovaru a dodaním náhradného tovaru. Kupujúci, ak nie je konečným odberateľom, je povinný nárok tretej strany vyplývajúci z uplatnenej vady tovaru uspokojovať prednostne výmenou tovaru. Uspokojenie nároku vrátením kúpnej ceny je možné iba v prípade, že nie je možné nárok uspokojiť výmenou tovaru.

4) Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy nenesie Predávajúci, ale dopravca. V prípade, že je tovar zjavne poškodený pri preprave, je nutné s vodičom spísať škodový protokol, v opačnom prípade sa má za to, že nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na Kupujúceho odovzdaním tovaru prvému prepravcovi. Jedno vyhotovenie škodového protokolu bude zaslané Predávajúcemu.

 

Článok XII.

Záruka za akosť a záručná doba

1) Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku za akosť, tzn. že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti počas celej dĺžky trvania písomne poskytnutej záruky. Záručná doba potom začína plynúť odo dňa dodania tovaru, resp. doručenia na miesto určenia. Kupujúci je povinný po dobu trvania záruky dodržiavať odporúčané postupy a technické obmedzenia plynúce zo sprievodných dokumentov (listiny obsahujúce postupy na nakladanie s tovarom, riadne užívanie tovaru, technickú špecifikáciu tovaru a pod), v prípade porušenia tejto povinnosti je Predávajúci zbavený zodpovednosti za vady tovaru.

2) Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa predaja konečnému spotrebiteľovi, najviac však 30 mesiacov odo dňa dodania tovaru Kupujúcemu.

3) Vady, ktoré zistí Kupujúci na základe uplatnenia reklamácie konečného spotrebiteľa počas záručnej doby na tovare, je Kupujúci povinný písomne uplatniť u Predávajúceho do 5 dní odo dňa reklamácie spotrebiteľom.

4) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od uplatnenia reklamácie konečným spotrebiteľom.

5) Záruka za akosť končí v prípade keď:

a/ Kupujúci nezabezpečí s náležitou odbornou starostlivosťou vyloženie a uskladnenie tovaru,

b/ príde k zhoršeniu vlastností tovaru alebo k jeho poškodeniu z dôvodu jeho prirodzeného opotrebovania alebo únavy materiálu,

c/ Kupujúci alebo tretia osoba vykonali na tovare nepovolené úpravy, prípadne tovar upravovali na strojoch, ktoré nie sú vhodné na opracovanie tohto materiálu.

d/ došlo na tovare k vzniku škody po prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho vplyvom tretej osoby, Kupujúceho alebo náhodnou udalosťou.

 

6) Okolnosti vylučujúce zodpovednosť – ak dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v čase potvrdenia objednávky či uzavretia kúpnej zmluvy predvídať a ktoré Predávajúcemu spôsobia prekážku v plnení jeho povinností, je predávajúci oprávnený posunúť dobu dodania o dobu nutnú k obnoveniu normálnej činnosti.

7) Vo všetkých prípadoch okolnosti vylučujúce zodpovednosť vrátane nezavineného oneskorenia dodávok od výrobcu, dopravných porúch a podobných udalostí vyššej moci, ktoré narušia plnenie povinností Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak nastane niektorá z

vyššie uvedených okolností, ktoré ohrozia dohodnutý termín plnenia, zaväzuje sa predávajúci informovať Kupujúceho a prediskutovať s ním náhradný termín dodania, resp. zrušenie objednávky.

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1) Predávajúci je oprávnený zaslať Kupujúcemu raz ročne k odsúhlaseniu aktuálny stav svojich pohľadávok voči Kupujúcemu (súpis neuhradených faktúr), a to vždy k 31.12 príslušného kalendárneho roka. Kupujúci sa zaväzuje súpis neuhradených faktúr najneskôr do 5 dní od doručenia potvrdiť a doručiť späť Predávajúcemu. Pri nesplnení tejto povinnosti Kupujúcim je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy či ďalších dodávok odstúpiť. Aktuálny stav pohľadávok Kupujúceho je uvedený v užívateľskom konte Kupujúceho v systéme B2B.

2) Prípadné spory vyplývajúce z týchto VOP budú riešené v súdnom konaní na príslušných súdoch SR.

3) Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim nebolo dohodnuté inak. V ostatných veciach platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

4) Kupujúci potvrdením objednávky tovaru či služby (uzatvorením kúpnej zmluvy) potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP pre dodávku tovaru, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky (uzatvorenie kúpnej zmluvy).

5) Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru alebo objednaním služieb, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie aj v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto VOP sú platné a účinné od 5.9.2018

NORTHFINDER a.s.